GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mọi hoạt động của chúng tôi dựa trên 5 giá trị cốt lõi, đảm bảo tất cả nhân viên có năng lực và nhiệt huyết cao nhất. Đây cũng là yếu tố then chốt đem lại thành công của mỗi cá nhân cũng như của cả công ty. Các giải pháp sáng tạo và đột phá trong kinh doanh, và dám thách thức các tiêu chuẩn.

Chúng tôi ghi nhận và tôn trọng sự đa dạng của đối tác, đảm bảo mối quan hệ minh bạch và cầu tiến, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Chúng ta đoàn kết cùng chia sẻ trách nhiệm đối với mọi hoạt động, với các thành viên trong công ty.  Chúng ta cam kết duy trì các chuẩn mực đạo đức và chất lượng cao nhất.

  1. Trách nhiệm – Nhận thức và giả định trách nhiệm đối với hành động, sản phẩm, quyết định và các chính sách. Điều đó có thể áp dụng cho cả trách nhiệm doanh nghiệp và trách nhiệm với toàn xã hội.
  2. Cam kết – Cam kết sản phẩm, dịch vụ tuyệt vời và các sáng kiến tốt của cả doanh nghiệp.
  3. Cộng đồng– Đóng góp cho xã hội và thể hiện trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp.
  4. Đổi mới– Theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới, có khả năng làm cho doanh nghiệp phát triển tốt.
  5. An toàn– Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người.